630 – 800

SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 

•zabawy indywidualne i w grupach,

•korzystanie z gier i układanek stolikowych,

•zabawy zorganizowane w kole lub przy muzyce,

•utrwalenie opanowanych w przedszkolu wierszy, piosenek,

•zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych,

•czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

 

 

800 – 900

ŚNIADANIE

 

•spełnianie przez dzieci obowiązków – czynności porządkowe,

•zestaw ćwiczeń lub zabaw porannych,

•przygotowanie do śniadania – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych – opanowanie umiejętności mycia rąk, czynności samoobsługowe,

•doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku,

•kulturalne zachowanie się przy stole.

 


900 – 1000

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

 

w sali lub na powietrzu prowadzone w/g planów miesięcznych opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych grup       w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe w/g 17 obszarów edukacyjnych:

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci:           porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

2.Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

3.Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

4.Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
5.Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6.Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

7.Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.

8.Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

9.Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.

10.Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń.

12.Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz               z edukacją matematyczną.

14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

16.Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

17.Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r.                               o mniejszościach narodowych i etnicznych.   

 


1000 – 1100

ZABAWA

 

•zabawy dowolne na placu przedszkolnym,

•zwracanie uwagi na bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

•spacery, wycieczki,

•zachowanie bezpieczeństwa,

•przestrzeganie ustalonych zasad i norm panujących w grupie,

•w zależności od pogody zabawy dowolne w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka i wspierające integrację.

 

 

1100 – 1130

OBIAD – ZUPA

 

•wdrażanie dzieci do samoobsługi,

•wyrabianie umiejętności prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych,

•obiad - praca nad prawidłowym posługiwaniem się łyżką           i widelcem,

•zwrócenie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

•pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się,

•dbanie o utrzymanie czystości na stolikach.

 

 

1130 – 1200

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNO – PORZĄDKOWE

 

•ubieranie się dzieci – wdrażanie do samodzielnego

przebierania się dzieci i wzajemnej pomocy – zachowanie kolejności zakładania odzieży,

•wdrażanie do samodzielności.

 

 

1200 – 1330

RELAKSACJA, DZIECI MŁODSZE LEŻAKOWANIE

 

•próby samodzielnego zdejmowania odzieży,

•odpoczynek poobiedni,

•słuchanie bajek relaksacyjnych,

•zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

•zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne.

 

 

1330 – 1400

OBIAD – II DANIE

 

•wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania,

•rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

 

 

1400 – 1600

REALIZACJA PROPOZYCJI DZIECI I NAUCZYCIELKI

 

•w zależności od pogody zabawy dowolne w sali lub na powietrzu,

•praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym                      i wychowawczym,

•zajęcia specjalistyczne,

•zajęcia dodatkowe, zabawy w/g inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

•prace porządkowe.

 

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH

OD 800  DO 1400
(z wyłączeniem czasu na zajęcia dodatkowe)

 

 

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Dyrektor Przedszkola

przyjmuje w sprawach różnych:

 w czwartki

w godzinach

od 9.00 do 11.00

 

Godło Polski
Herb Czaplinka