Ochrona Danych Osobowych 

 Inspektor Danych Osobowych – Emilia Czerwoniec

 

Adres mail: iod.czaplinek@gmail.com

Dane osobowe w przedszkolu przetwarzane są w ramach następujących aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie systemu oświaty:

 

  • Ustawa Prawo oświatowe (ustawa z 14 grudnia 2016, Dz.U.2018, poz. 996),
  • Ustawa Karta Nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982, Dz.U.2018, poz. 967),
  • Ustawa o systemie oświaty (ustawa z 7 września 1991, Dz.U.2018, poz. 1457),
  • Ustawa o systemie informacji oświatowej (ustawa z 15 kwietnia 2018, Dz.U.2018. poz. 1900),
  • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (ustawa z 27 października 2017, Dz.U.2017. poz. 2203).

 

 

A. Klauzula informacyjna dla pracowników

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE  4.5.2016 L 119/38) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 5b  tel. 94 375 51 03, adres e-mail: przedszkole.czaplinek@onet.pl.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 51 03, adres e-mail: iod.czaplinek@gmail.com.

 

3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r.,poz.108) w celu związanym z zatrudnieniem oraz przyznawania świadczeń socjalnych z ZFŚS.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznania świadczeń socjalnych: ZUS, firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO, PIP.

 

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres 10 lub 50 lat.

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

B. Klauzula informacyjna dla rodziców / dzieci

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE  4.5.2016 L 119/38) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana - rodzica (opiekuna prawnego) / dziecka Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 5b  tel. 94 375 51 03, adres e-mail: przedszkole.czaplinek@onet.pl.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 51 03, adres e-mail: iod.czaplinek@gmail.com.

 

3. Dane osobowe Rodzica (opiekuna prawnego) / dziecka będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana, rodzica (opiekuna prawnego) / dziecka danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: firma ubezpieczeniowa, organ prowadzący i nadzorujący, SIO.

 

5. Dane osobowe Pani/Pana / rodzica (opiekuna prawnego) / dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat od czasu zakończenia pobytu dziecka w naszej placówce. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.

C. Klauzula informacyjna wobec osoby upoważnionej przez rodzica (opiekuna prawnego) do odbioru dziecka z przedszkola

 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 5b  tel. 94 375 51 03, adres e-mail: przedszkole.czaplinek@onet.pl.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 51 03, adres e-mail: iod.czaplinek@gmail.com.

 

D. Klauzula informacyjna stosowana przy zleceniach, umowach o dzieło, z wykonawcami, kontrahentami.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE  4.5.2016 L 119/38) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Przedszkole Publiczne w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 5b  tel. 94 375 51 03, adres e-mail: przedszkole.czaplinek@onet.pl.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 51 03, adres e-mail: iod.czaplinek@gmail.com.

 

3. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2018 r.,poz.108) w celu realizacji umowy / umowy zlecenia na wykonanie ..........................

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Dane osobowe Pani/Pana będą przechowywane przez okres ........ (czas realizacji + 5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).

 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy / umowy zlecenia / umowy o dzieło.

E. Klauzula informacyjna o monitoringu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Publiczne w Czaplinku, ul. Grunwaldzka 5b  tel. 94 375 51 03, adres e-mail: przedszkole.czaplinek@onet.pl.

 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

ul. Grunwaldzka 5b, 78-550 Czaplinek, tel. 94 375 51 03, adres e-mail: iod.czaplinek@gmail.com.

 

3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. 

 

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

 

5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 7 dni.

 

6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

 

7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Dane dzieci na tablicach w przedszkolu

 

Umieszczanie na terenie przedszkola na tablicach podpisanych prac artystycznych dzieci nie wymaga wcześniejszej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, ponieważ dotyczy zadań realizowanych przez przedszkole w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przypadku, gdyby rodzice nie wyrazili na to zgody, mogą skorzystać z uprawnienia do zgłoszenia administratorowi sprzeciwu wobec przetwarzania danych swojego dziecka (na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W CZAPLINKU

ul. Grunwaldzka 5b

78-550 Czaplinek

NIP 2530322540

 

Telefon:

94 375 51 03

 

E-mail:

przedszkole.czaplinek@onet.pl


Numer konta Przedszkola Publicznego:

13 8581 1027 0413 0912 2000 0001

 

Numer konta Rady Rodziców:

32 8581 1027 0404 6604 2000 0001

 

ZAPRASZAMY

od poniedziałku do piątku

w godzinach

od 6.30 do 16.00

Dyrektor Przedszkola

przyjmuje w sprawach różnych:

 w czwartki

w godzinach

od 9.00 do 11.00

 

Godło Polski
Herb Czaplinka